Mission

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลทั้ง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญามีสุนทรียภาพ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและกล้า แสดงออกอย่างเหมาะสม

4. จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้นักเรียน ได้ประสบการณ์ตรงจากครูชาวต่างประเทศ

5. จัดการเรียนการสอนแนวบูรณาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

6. จัดอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

7. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัย รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุข

8. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ตามความเหมาะสม

9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

10. จัดกิจกรรมสนับสนุน ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนเก่งและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทางหลักสูตร ยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

11. สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

12. จัดอบรมภายในภายนอก และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ