About

ประวัติความเป็นมา

 

โรงเรียนเอกทวีวิทย์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546

โดยเริ่มก่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนเอกทวีวิทย์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2547

โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนและผู้รับใบอนุญาตคือ อาจารย์ ดร.พัชรี นีรนาทโกมล

และคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญการสอนในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ตราของโรงเรียน

 

อักษรย่อของโรงเรียน คือ
อ.ท.ว. เป็นภาพช่อใบมะกอกล้อมรอบโล่จารึกอักษรจีอาร์ โบว์ผูกช่อใบมะกอก

มีอักษรคำว่า เชียงราย ซึ่งเป็นชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน

ความหมายของเครื่องหมาย / ตราของโรงเรียน คือ มนุษย์ เริ่มต้นการเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัย ความรู้

เป็นโล่ป้องกันความอวิชา เมื่อรอบรู้ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และนำวิชานานัปการ จะนำมาซึ่ง

ความผาสุกของครอบครัว และสันติสุขของมนุษยชาติจากเชียงรายสู่สังคมโลก

สีประจำโรงเรียน

สีเขียว สีแดง สีม่วง