Goal

เป้าหมายของโรงเรียน (Goal)

1. นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่ง

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ

และนำไปใช้ในวิถี่ชีวิตได้อย่างเหมาะสม

3. นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น

4. นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ และรู้จักเลือกสรรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

5. นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้

6. นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพ อนามัย มีจิตใจร่าเริง แจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด

7. นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทยและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมไทย

8. นักเรียนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. บุคลากรได้พัฒนาตนเองในทุกด้านอย่างเหมาะสม

10. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมที่เหมาะสม พึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน

11. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาที่หลากหลาย และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

12. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน